Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 4 415 373 3 856 233 142 431 124 395 14,5 %
Februar 4 582 626 3 935 542 163 665 140 555 16,4 %
Mars 5 707 281 4 438 813 184 106 143 188 28,6 %
1. kvartal 14 705 280 12 230 588 163 392 135 895 20,2 %
           
April 5 940 125 4 708 984 198 004 156 966 26,1 %
Mai 6 645 520 5 361 289 214 372 172 945 24 %
Juni 7 069 214 6 329 574 235 640 210 986 11,7 %
2. kvartal 19 654 901 16 399 847 215 988 180 218 19,8 %
           
Juli 7 718 221 7 632 379 248 975 246 206 1,1 %
August 7 108 665 6 983 462 229 312 225 273 1,8 %
September 6 170 794 6 166 002 205 693 205 533 0,1 %
3. kvartal 20 997 682 20 781 843 228 236 225 890 1 %
           
Oktober   6 132 242   197 814  
November   5 577 927   185 931  
Desember   4 764 037   153 679  
4. kvartal   16 474 206   179 067  
           
Sum året   65 886 484   180 511  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 3 856 233 5 039 656 124 395 162 570 - 23,5 %
Februar 3 935 542 4 983 770 140 555 171 854 - 18,2 %
Mars 4 438 813 3 987 831 143 188 128 640 11,3 %
1. kvartal 12 230 588 14 011 257 135 895 153 970 - 11,7 %
           
April 4 708 984 3 785 958 156 966 126 199 24,4 %
Mai 5 361 289 5 277 634 172 945 170 246 1,6 %
Juni 6 329 574 6 426 907 210 986 214 230 - 1,5 %
2. kvartal 16 399 847 15 490 499 180 218 170 225 5,9 %
1. halvår 28 630 435 29 501 756 158 179 162 098 - 2,4 %
           
Juli 7 632 373 7 592 288 246 206 244 913 0,5 %
August 6 983 457 6 630 896 225 273 213 900 5,3 %
September 6 166 002 5 860 227 205 530 195 341 5,2 %
3. kvartal 20 781 843 20 083 411 225 888 218 298 3,5 %
Sum akk. 49 412 278 49 585 167 180 997 180 968 0,0 %
           
Oktober 6 132 242 5 595 116 197 814 180 488 9,6 %
November 5 577 927 4 602 483 185 931 153 416 21,2 %
Desember 4 764 037 4 522 204 153 679 145 878 5,3 %
4. kvartal 16 474 206 14 719 803 179 067 159 998 11,9 %
           
Sum året 65 886 484 64 304 970 180 511 175 697 2,7 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 5 039 656 4 828 731 162 570 155 766 4,4 %
Februar 4 983 770 4 532 112 171 854 161 861 6,2 %
Mars 3 987 831 5 294 363 128 640 170 786 - 24,7 %
1. kvartal 14 011 257 14 655 206 153 970 162 836 - 5,4 %
           
April 3 785 958 5 544 499 126 199 184 817 - 31,7 %
Mai 5 277 634 6 105 949 170 246 196 966 - 13,6 %
Juni 6 426 907 6 574 925 214 230 219 164 - 2,3 %
2. kvartal 15 490 499 18 225 373 170 225 200 279 - 15,0 %
1. halvår 29 501 756 32 880 579 162 098 181 661 - 10,8 %
           
Juli 7 592 288 7 222 870 244 913 232 996 5,1 %
August 6 630 896 6 557 139 213 900 211 521 1,1 %
September 5 860 227 5 814 795 195 341 193 827 0,8 %
3. kvartal 20 083 411 19 594 804 218 298 212 987 2,5 %
Sum akk. 49 585 167 52 475 383 180 968 192 218 - 5,9 %
           
Oktober 5 595 116 5 909 232 180 488 190 620 - 5,3 %
November 4 602 483 5 320 211 153 416 177 340 - 13,5 %
Desember 4 522 204 4 823 172 145 878 155 586 - 6,2 %
4. kvartal 14 719 803 16 052 615 159 998 174 485 - 8,3 %
           
Sum året 64 304 970 68 528 849 175 697 187 750 - 6,4 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 4 828 731 4 110 226 155 766 132 588 17,5 %
Februar 4 532 112 3 936 747 161 861 140 598 15,1 %
Mars 5 294 363 4 388 356 170 786 141 560 20,6 %
1. kvartal 14 655 206 12 435 329 162 836 138 170 17,9 %
           
April 5 544 499 4 725 756 184 817 157 525 17,3 %
Mai 6 105 949 5 837 772 196 966 188 315 4,6 %
Juni 6 574 925 6 568 970 219 164 218 966 0,1 %
2. kvartal 18 225 373 17 132 498 200 279 188 269 6,4 %
1. halvår 32 880 579 29 567 827 181 661 163 358 11,2 %
           
Juli 7 222 870 7 036 293 232 996 226 977 2,7 %
August 6 557 139 6 552 989 211 521 211 387 0,1 %
September 5 814 795 5 538 133 193 827 184 604 5,0 %
3. kvartal 19 594 804 19 127 415 212 987 207 907 2,4 %
Sum akk. 52 475 383 46 695 242 192 218 178 371 7,8 %
           
Oktober 5 909 232 5 649 613 190 620 182 246 4,6 %
November 5 320 211 5 220 465 177 340 174 016 1,9 %
Desember 4 823 172 4 786 182 155 586 154 393 0,8 %
4. kvartal 16 052 615 15 656 260 174 485 170 177 2,5 %
           
Sum året 68 528 849 64 351 502 187 750 176 305 6,5 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 4 110 226 4 020 282 132 588 129 687 2,2 %
Februar 3 936 747 3 834 241 140 598 136 937 2,7 %
Mars 4 388 356 4 514 373 141 560 145 625 - 2,8 %
1. kvartal 12 435 329 12 368 896 138 170 137 432 0,5 %
           
April 4 725 756 4 470 896 157 525 149 030 5,7 %
Mai 5 837 772 5 023 291 188 315 162 042 16,2 %
Juni 6 568 970 5 418 805 218 966 180 627 21,2 %
2. kvartal 17 132 498 14 912 992 188 269 163 879 14,9 %
1. halvår 29 567 827 27 281 888 163 358 150 729 8,4 %
           
Juli 7 036 293 5 814 503 226 977 187 565 21,0 %
August 6 552 989 5 519 009 211 387 178 033 18,7 %
September 5 538 133 4 798 737 184 604 159 958 15,4 %
3. kvartal 19 127 415 16 132 249 207 907 175 351 18,6 %
Sum akk. 46 695 242 43 414 137 178 371 159 026 12,2 %
           
Oktober 5 649 613 4 873 581 182 246 157 212 15,9 %
November 5 220 465 4 522 780 174 016 150 759 15,4 %
Desember 4 786 182 4 148 268 154 393 133 815 15,4 %
4. kvartal 15 656 260 13 544 629 170 177 147 224 15,6 %
           
Sum året 64 351 502 56 958 766 176 305 156 051 13,0 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 4 035 505 3 647 200 130 178 117 652  10,6 %
Februar 3 851 018 3 876 358 137 536 133 668 2,9 %
Mars 4 535 584 4 184 892 146 309 134 997 8,4 %
1. kvartal 12 422 107 11 708 450 138 023 128 664 7,3 %
           
April 4 490 970 4 412 519 149 699 147 084 1,8 % 
Mai 5 044 978 4 908 691 162 741 158 345 2,8 %
Juni 5 440 696 5 315 298 181 357 177 177 2,4 %
2. kvartal 14 976 644 14 636 508 164 579 160 841 2,3 %
1. halvår 27 398 751 26 344 958 151 374 144 753 4,6 %
           
Juli 5 836 842 5 719 797 188 285 184 510 2,0 %
August 5 540 484 5 351 341 178 725 172 624 3,5 %
September 4 817 142 4 743 478 160 571 158 116 1,6 %
3. kvartal 16 194 468 15 814 616 176 027 171 898 2,4 %
Sum akk. 43 593 219 42 159 574 159 682 153 867 3,8 %
           
Oktober 4 892 325 4 693 245 157 817 151 395 4,2 %
November 4 541 268 4 321 643 151 376 144 055 5,0 %
Desember 4 164 149 4 178 309 134 327 134 784 - 0,3 %
4. kvartal 13 597 742 13 197 259 147 802 143 448 3,0 %
           
Sum året 57 190 961 55 356 833 156 688 151 248 3,6 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Vestfold AS i 2016. Innkrevingen ved fire av bomstasjonene begynte 12. januar 2015, og trafikkveksten i januar påvirkes derfor av dette.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 3 647 200 2 765 944 117 652 89 224 31,9 %
Februar 3 876 358 3 348 489 133 668 119 589 11,8 %
Mars 4 184 892 3 920 432 134 997 126 466 6,7 %
1. kvartal 11 708 450 10 034 865 128 664 111 499 15,4 %
           
April 4 412 519 3 988 345 147 084 132 945 10,6 %
Mai 4 908 691 4 391 488 158 345 141 661 11,8 %
Juni 5 315 298 4 821 517 177 177 160 717 10,2 %
2. kvartal 14 636 508 13 201 350 160 841 145 070 10,9 %
1. halvår 26 344 958 23 236 215 144 753 128 377 12,8 %
           
Juli 5 719 797 5 592 866 184 510 180 415   2,3 %
August 5 351 341 5 063 347 172 624 163 334   5,7 %
September 4 743 478 4 612 364 158 116 153 745   2,8 %
3. kvartal 15 814 616 15 268 577 171 898 165 963   3,6 %
Sum akk. 42 159 574 38 504 792 153 867 141 043   9,1 %
           
Oktober 4 693 245 4 734 389 151 395 152 722 - 0,9 %
November 4 321 643 4 263 715 144 055 142 124   1,4 %
Desember 4 178 309 3 943 105 134 784 127 197   6,0 %
4. kvartal 13 197 259 12 941 209 143 448 140 665   2,0 %
           
Sum året 55 356 833 51 446 001 151 248 140 948   7,3 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet E18 Vestfold AS i 2015. Innkrevingen ved fire av bomstasjonene begynte 12. januar 2015, og trafikk sammenlignet med fjoråret vil derfor vise en sterk vekst.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 2 765 944 911 439 89 224 29 401 203,5 %
Februar 3 348 489 901 732 119 589 32 205 271,3 %
Mars 3 920 432 1 083 172 126 466 34 941 261,9 %
1. kvartal 10 034 865 2 896 343 111 499 32 182 246,5 %
           
April 3 988 345 1 116 339 132 945 37 211 257,3 %
Mai 4 391 488 1 173 647 141 661 37 860 274,2 %
Juni 4 821 517 1 319 733 160 717 43 991 265,3 %
2. kvartal 13 201 350 3 609 719 145 070 39 667 265,7 %
1. halvår 23 236 215 6 506 062 128 377 35 945 257,1 %
           
Juli 5 592 866 1 547 471 180 415 49 918 261,4 %
August 5 063 347 1 327 921 163 334 42 836 281,3 %
September 4 612 364 1 153 468 153 745 38 449 299,9 %
3. kvartal 15 268 577 4 028 860 165 963 43 792 279,0 %
Sum akk. 38 504 792 10 534 922 141 043 38 589 265,5 %
           
Oktober 4 734 389 1 217 018 152 722 39 259 289,0 %
November 4 263 715 1 095 470 142 124 36 516 289,2 %
Desember 3 943 105 1 056 601 127 197 34 084 273,2 %
4. kvartal 12 941 209 3 369 089 140 665 36 621 284,1 %
           
Sum året 51 446 001 13 904 011 140 948 38 093 270,0 %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet E18 Vestfold AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 911 439 899 680 29 401 29 022   1,3 %
Februar 901 733 883 505 32 205 31 554   2,1 %
Mars  1 083 172 987 156 34 941 31 844   9,7 %
1. kvartal 2 896 344 2 770 341 32 182 30 782   4,5 %
           
April 1 116 339 1 044 421 37 211 34 814   6,9 %
Mai 1 173 647 1 163 946 37 860 37 547   0,8 %
Juni 1 319 733 1 270 021 43 991 42 334   3,9 %
2. kvartal 3 609 719 3 478 388 39 667 38 224   3,8 %
1. halvår 6 506 063 6 248 729 35 945 34 523   4,1 %
           
Juli 1 547 471 1 474 995 49 918 47 580   4,9 %
August 1 327 922 1 364 774 42 836 44 025 - 2,7 %
September 1 153 468 1 110 698 38 449 37 023   3,9 %
3. kvartal 4 028 860 3 950 467 43 792 42 940   2,0 %
Sum akk. 10 534 924 10 199 196 38 589 37 360   3,3 %
           
Oktober 1 217 018 1 127 434 39 259 36 369   7,9 %
November 1 095 470 1 013 562 36 516 33 785   8,1 %
Desember 1 056 601 967 550 34 084 31 211   9,2 %
4. kvartal 3 369 089 3 108 546 36 621 33 789   8,4 %
           
Sum året 13 904 013 13 307 742 38 093 36 460   4,5 %

Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet E18 Vestfold AS i 2013

Den kraftige trafikkøkningen i perioden januar til mai 2013 skyldes at bomstasjonen Sky åpnet i juni 2012.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 899 680 549 087 29 022 17 712  63,9 %
Februar 883 505 548 761 31 554 18 923  61,0 %
Mars 987 156 622 362 31 844 20 076  58,6 %
1. kvartal 2 770 341 1 720 210 30 782 18 903  61,0 %
           
April 1 044 421 616 263 34 814 20 542  69,5 %
Mai 1 163 946 700 492 37 547 22 597  66,2 %
Juni 1 270 021 1 226 435 42 334 40 881   3,6 %
2. kvartal 3 478 388 2 543 190 38 224 27 947  36,8 %
           
Juli 1 474 995 1 507 040 47 580 48 614 - 2,1 %
August 1 364 774 1 316 018 44 025 42 452   3,7 %
September 1 110 698 1 083 290 37 023 36 110   2,5 %
3. kvartal 3 950 467 3 906 348 42 940 42 460   1,1 %
           
Oktober 1 127 434 1 103 404 36 369 35 594   2,2 %
November 1 013 562 995 562 33 785 33 185   1,8 %
Desember  967 550 891 955 31 211 28 773   8,5 %
4. kvartal 3 108 546 2 990 921 33 789 32 510   3,9 %
           
Sum året 13 307 742 11 160 669 36 460 30 494  19,2 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert